มูลนิธิมวยไทย

มูลนิธิมวยไทยได้รับการก่อตั้งขึ้นมาและได้รับการจดทะเบียนเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. 2562 ด้วยจุดประสงค์ที่จะส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่คุณค่าของมรดกของชาติทางด้านศิลปะมวยไทยให้ยืนยงอยู่คู่กับคนไทยและชาติไทยตลอดไป

เนื่องจากศิลปะมวยไทยในปัจจุบันได้เป็นที่รู้จักและนิยมกันทั่วโลก เป็นแบรนด์ระดับนานาชาติที่มีคุณค่ามหาศาลแต่คนไทยเองยังไม่ได้เห็นคุณค่าและให้ความสนใจในสมบัติของชาติเท่าที่ควร เปิดโอกาสของคนต่างชาติที่มีศักยภาพทางเงินทุนและความสามารถด้านการจัดการที่สูงกว่าเข้ามามีบทบาทและหาผลประโยชน์กับศิลปวัฒนธรรมไทยกันอย่างเสรี ซึ่งเป็นที่คาดได้ว่าถ้าเราไม่ตระหนักและไม่สนใจหามาตรการส่งเสริมและอนุรักษ์ที่เหมาะสม ในไม่ช้าก็จะเห็นการถูกบิดเบือนทางศิลปวัฒนธรรมไปอย่างน่าเสียใจและลูกหลานไทยก็คงต้องไปเรียนมวยไทยกับคนต่างชาติที่เข้ามาครอบงำในวงการมวยไทย 

บุคคลกลุ่มหนึ่งจากหลากหลายอาชีพซึ่งมีความรักและหวงแหนมรดกทางปัญญาของคนไทยซึ่งปัจจุบันนับได้ว่าเป็นมรดกของโลกได้มองเห็นถึงปัญหาและความอ่อนแอของวงการมวยไทยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ได้รวมตัวกันก่อตั้งองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรชื่อว่า “มูลนิธิมวยไทย” ขึ้นมาเพื่อการเติมเต็มจุดอ่อนของวงการมวยไทยที่มีอยู่ สนับสนุนและเสริมความแข็งแกร่ง ทำการค้นคว้ารวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศิลปะมวยไทยและศิลปะการต่อสู้ไทยรูปแบบอื่นๆตลอดถึงวัฒนธรรมไทยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พัฒนาองค์ความรู้และประยุกต์รูปแบบการฝึกฝนและเผยแพร่เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับบุคคลทุกระดับทุกเพศและทุกวัยด้วยจุดประสงค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์เช่นด้านสุขภาพเพื่อความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ (Mind & Body) 

มูลนิธิมวยไทยจะรณรงค์สร้างทัศนคติและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับศิลปศาสตร์ด้านมวยไทยให้กับบุคคลทั่วไปทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศเพื่อให้เข้าใจในคุณค่าที่ซ่อนเร้นและนำไปใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาชีวิตได้มากที่สุด มิใช่แต่เพียงด้านกีฬาเพื่อการบันเทิงเท่านั้น 

ยุทธวิธีและปรัชญาของมูลนิธิมวยไทยจะยึดเอาหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นพื้นฐานของการทำงานและเน้นการทำงานที่ร่วมกันกับบุคคล องค์กรและหน่วยงานต่างๆที่มีเป้าหมายสอดคล้องกันเพื่อให้ได้ผลในเชิงกว้างและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

จุดยืนของมูลนิธิมวยไทยและนโยบายในภาครวม

  1. มูลนิธิฯตั้งขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะเสริมจุดอ่อนของวงการมวยไทย ไม่มีจุดประสงค์ที่จะเข้ามาแข่งขันกับองค์กรใดๆ
  2. ยึดหลักการทำงานโดยใช้การร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆที่มีจุดประสงค์ร่วมกันเป็นเครือข่ายเพื่อให้เข้าสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว (Sharing Economy)
  3. สรรหาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพจากหลายสาขาอาชีพและจากหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมคิดและบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ (Resouce Management) 
  4. มีแนวคิดสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินชีวิตสมัยใหม่ รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมการทำงาน
  5. พัฒนาให้เป็นองค์กรตัวอย่างโดยการสร้างจิตวิญญาณในการทำงานเพื่อสังคมอย่างแท้จริง เน้นความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
  6. ทุกกิจกรรมให้มองผลกระทบภาครวมที่คลุมไปถึงประโยชน์ที่จะได้ทั้งภาคสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม