วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าและวิจัย และการจัดการองค์ความรู้ศิลปะมวยไทยและศิลปะการต่อสู้ไทยอื่นๆอย่างเป็นระบบ เพื่อการอนุรักษ์ให้เป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน  
  2. ส่งเสริมศิลปะมวยไทยและศิลปะการต่อสู้ไทยอื่น ๆ ในเชิงกีฬาและการรักษาสุขภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนามนุษย์ สังคม และเศรษฐกิจ
  3. ส่งเสริมภาพลักษณ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทยและศิลปะการต่อสู้ไทยอื่นๆ อันเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย ให้แพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ
  4. ยกย่องเชิดชูผู้ทำประโยชน์ด้านมวยไทยรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและมาตรฐานการสอนมวยไทยและศิลปะการต่อสู้ไทยอื่นๆ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
  5. ร่วมมือ ประสานงาน และสร้างเครือข่ายกับองค์กร สถาบัน และเครือข่ายต่างๆ ในการส่งเสริมและพัฒนามวยไทยรวมถึงศิลปะการต่อสู้ไทยในรูปแบบอื่นๆ
  6. ส่งเสริมให้มวยไทยและศิลปะการต่อสู้ไทยอื่นๆซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมของชาติ เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนานาประเทศและช่วยการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ